Dịch vụ kế toán thuế uy tín tại TPHCM
Khái niệm cơ bản về thuế GTGT

Khái niệm cơ bản về thuế GTGT

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.
Đối tượng chịu thuế GTGT: Là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam.
Đối tượng nộp thuế: Là tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, và các tổ chức, cá nhân khác có nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT

Căn cứ tính thuế GTGT là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ và thuế suất của chính loại hàng hóa, dịch vụ đó. Giá tính thuế được phân biệt cụ thể trong từng trường hợp khác nhau. Thuế suất được quy định có ba mức là 0%, 5% và 10%.
Thuế GTGT phải nộp được tính theo phương pháp khấu trừ thuế hoặc phương pháp tính trực tiếp trên GTGT

Phương pháp khấu trừ thuế: đối tượng áp dụng là tất cả các đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng. Cụ thể:
Số thuế GTGT phải nộp trong trường hợp này được xác định như sau:
Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra – Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó:
Số thuế GTGT đầu ra = Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ bán ra *Thuế suất thuế GTGT

Và:

Số thuế GTGT đầu vào = Tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu.

Lưu ý, biết giá thanh toán là giá có thuế, xác định giá chưa thuế bằng cách:
Giá chưa có thuế GTGT = Giá thanh toán (giá có thuế GTGT)/ (1 + (%) thuế suất)

Biết giá chưa thuế GTGT, nếu xác định giá có thuế bằng cách:
Giá có thuế GTGT = Giá chưa có thuế GTGT * (1 + (%) thuế suất )

Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT: đối tượng áp dụng là các cá nhân sản xuất, kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện về kế toán, hóa đơn, chứng từ để làm căn cứ tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.
Số thuế GTGT phải nộp trong trường hợp này được xác định như sau:
Số thuế GTGT phải nộp = GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra*Thuế suất thuế GTGT

Trong đó:
GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra =Doanh số của hàng hóa,dịch vụ bán ra – Giá vốn của hàng hóa, dịch vụ bán ra